Giao dịch ngoại hối cung cấp một số cơ hội thưởng rủi ro tốt nhất trên thị trường tài chính 24 giờ một ngày, năm ngày một tuần. Có cơ hội giao dịch 62 cặp tiền tệ, bao gồm các cặp chính, cặp phụ và ngoại lai, với spread cực thấp và thực hiện lệnh nhanh.