Giao dịch CFD trên chỉ số chứng khoán và dầu thô và tận dụng các cơ hội khác nhau trên thị trường toàn cầu. Truy cập vào 15 chỉ số chứng khoán quốc tế lớn và dầu mỏ  không thu phí, không yêu cầu lệnh và không có làm giá.